कृषी महाराष्ट्र

बाजारभाव (गुरुवार, ६ ऑक्टोबर २०२२)

बाजारभाव (गुरुवार, ६ ऑक्टोबर २०२२)

जिल्हा: अकोला बाजारभाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/10/2022
गहूलोकलक्विंटल31227525002340
हरभरालोकलक्विंटल263320044404100
मूगहिरवाक्विंटल82410073756600
तूरलालक्विंटल426550075957000
उडीदकाळाक्विंटल110330075056100
सोयाबिनपिवळाक्विंटल884400049004555
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1796
जिल्हा: अमरावती
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/10/2022
बाजरीक्विंटल3180020001900
गहूलोकलक्विंटल30235025002425
गहू१४७क्विंटल3225023002275
ज्वारीलोकलक्विंटल3175020001875
मकालालक्विंटल3200021002050
हरभरालोकलक्विंटल3400043804190
मूगमोगलीक्विंटल3600070006500
तूरलालक्विंटल3700073507175
उडीदलोकलक्विंटल3600065006250
भुईमुग शेंग (सुकी)लोकलक्विंटल123550070006250
सोयाबिनलोकलक्विंटल885470049214810
तीलपांढराक्विंटल6115001200011750
चिकुलोकलक्विंटल10300040003500
डाळींबक्विंटल40600080007000
लिंबूलोकलक्विंटल10120024001800
मोसंबीलोकलक्विंटल40220032002700
पपईलोकलक्विंटल30140018001600
सफरचंदसिमला -नं. १क्विंटल120500070006000
संत्रीलोकलक्विंटल10100024001700
सिताफळलोकलक्विंटल1506000100008000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1478
जिल्हा: अहमदनगर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/10/2022
बाजरीहायब्रीडक्विंटल16220023002200
गहूक्विंटल10232523252325
गहूलोकलक्विंटल15180022002000
गहू२१८९क्विंटल17200024002200
ज्वारीमालदांडीक्विंटल73200034002700
मूगक्विंटल1670167016701
मूगलोकलक्विंटल4600062006100
मूगचमकीक्विंटल3600065006250
उडीदलोकलक्विंटल285400065005250
सोयाबिनक्विंटल61400049444450
सोयाबिनपिवळाक्विंटल45400047004350
डाळींबक्विंटल195150095003750
कलिंगडक्विंटल13500900700
लिंबूक्विंटल8250040003275
मोसंबीक्विंटल14150025002000
सिताफळक्विंटल7200030002550
आलेक्विंटल32200033502650
बटाटाक्विंटल271190022002050
भेडीक्विंटल17175029002300
दुधी भोपळाक्विंटल890015001200
चवळी (शेंगा)क्विंटल1500050005000
फ्लॉवरक्विंटल23105022001600
गाजरक्विंटल3400050004500
गवारक्विंटल7400052504775
काकडीक्विंटल28110015001275
करडई (भाजी)नग17508109
कारलीक्विंटल11200025002225
कोबी—-क्विंटल12140022501825
कोथिंबिरनग6400103020
लसूणक्विंटल21100020001525
मेथी भाजीनग4100182320
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल7500065006000
पालकनग240081210
शेपूनग2550131614
शेवगाक्विंटल4400075005700
दोडका (शिराळी)क्विंटल11225030002625
टोमॅटोक्विंटल44150025001975
वाल पापडीक्विंटल3150025002000
वांगीक्विंटल11350050004275
भुईमुग शेंग (ओली)क्विंटल12350045004000
मिरची (हिरवी)क्विंटल37325052504250
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1330
जिल्हा: उस्मानाबाद
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/10/2022
मूगहिरवाक्विंटल24630068516575
उडीदलोकलक्विंटल120494169956095
सोयाबिनपिवळाक्विंटल317471149514856
एकुण आवक (क्विंटलमधील)461
जिल्हा: औरंगाबाद
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/10/2022
बाजरीहिरवीक्विंटल10220024442350
गहूबन्सीक्विंटल25219027002271
ज्वारीरब्बीक्विंटल3258125812581
हरभराक्विंटल1170017001700
भुईमुग शेंग (सुकी)क्विंटल37350045003750
डाळींबक्विंटल28100090005000
लिंबूक्विंटल16250030002750
मोसंबीक्विंटल85160027502175
पपईक्विंटल20150020001750
सिताफळक्विंटल82250070004750
शहाळेनग27000200037002850
आलेक्विंटल111100022001600
बटाटाक्विंटल1440150029001750
भेडीक्विंटल29150020001750
दुधी भोपळाक्विंटल81600900750
चवळी (शेंगा)क्विंटल6300050004000
फ्लॉवरक्विंटल51160020001800
गवारक्विंटल18300045003750
काकडीक्विंटल516001000800
कांदाक्विंटल21103001450875
कांदाउन्हाळीक्विंटल244040021001450
कारलीक्विंटल12150025002000
कोबी—-क्विंटल45350042504250
कोथिंबिरनग820080015001150
लसूणक्विंटल127130075004400
मका (कणीस)क्विंटल22100018001400
मेथी भाजीनग4500150029001750
ढोवळी मिरचीक्विंटल16300050004000
पालकनग6700500700600
शेवगाक्विंटल23400060005500
टोमॅटोक्विंटल58250030002750
वांगीक्विंटल15140020001700
मिरची (हिरवी)क्विंटल48350040003750
एकुण आवक (क्विंटलमधील)7010
जिल्हा: कोल्हापूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/10/2022
कांदाक्विंटल240950021001100
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2409
जिल्हा: गोंदिया
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/10/2022
भात – धानआरपीएनक्विंटल15160020411820
एकुण आवक (क्विंटलमधील)15
जिल्हा: चंद्रपुर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/10/2022
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1215230027662663
बटाटाक्विंटल180160021001800
भेडीक्विंटल9100020001500
फ्लॉवरक्विंटल253200030002500
काकडीक्विंटल187001000800
कांदापांढराक्विंटल129160022002000
कोबी—-क्विंटल5080015001000
कोथिंबिरक्विंटल42500080007000
टोमॅटोक्विंटल703150025002000
वाल भाजीक्विंटल10200040003000
वांगीक्विंटल146100020001500
मिरची (हिरवी)क्विंटल68200030002500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2823
जिल्हा: जळगाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/10/2022
बाजरीहिरवीक्विंटल50174123852041
गहू२१८९क्विंटल12220123162230
ज्वारीपांढरीक्विंटल15160023502231
मकापिवळीक्विंटल1045132519751550
मकालालक्विंटल27165116511651
हरभराक्विंटल5350042003975
मूगहिरवाक्विंटल13520070136778
केळीनं. १क्विंटल2890125516451545
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4057
जिल्हा: जालना
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/10/2022
बाजरीहिरवीक्विंटल3190021002000
गहू२१८९क्विंटल14190026262500
ज्वारीनं. २क्विंटल5227024702420
ज्वारीशाळूक्विंटल13180023002100
सोयाबिनपिवळाक्विंटल63443445764530
एकुण आवक (क्विंटलमधील)98
जिल्हा: ठाणे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/10/2022
गहूलोकलक्विंटल560260030002800
गहूशरबतीक्विंटल3300040003500
तांदूळलोकलक्विंटल450300040003500
तांदूळबसमतीक्विंटल38000110009000
तांदूळमसुराक्विंटल3260034003000
हरभराहायब्रीडक्विंटल3550065006000
मटकीहायब्रीडक्विंटल395001100010000
मूगहायब्रीडक्विंटल38500100009000
उडीदहायब्रीडक्विंटल3100001200011000
वालहायब्रीडक्विंटल3140001600015000
बटाटानं. १क्विंटल3200021002050
बटाटानं. २क्विंटल3180019001850
भेडीहायब्रीडक्विंटल34400055004750
भोपळाहायब्रीडक्विंटल3200030002500
दुधी भोपळाहायब्रीडक्विंटल3100015001200
फ्लॉवरहायब्रीडक्विंटल3280036003200
कढिपत्ताहायब्रीडक्विंटल3240030002600
कांदानं. १क्विंटल3170018001750
कांदानं. २क्विंटल3140015001450
कांदानं. ३क्विंटल3600700650
कांदा पातहायब्रीडनग3203530
कारलीहायब्रीडक्विंटल3250030002800
कोबीहायब्रीडक्विंटल3220028002400
लसूणहायब्रीडक्विंटल3300050004000
मेथी भाजीहायब्रीडनग3203028
ढोवळी मिरचीहायब्रीडक्विंटल3600070006500
मुळाहायब्रीडनग3203025
पालकहायब्रीडनग3224039
शेपूहायब्रीडनग3152520
दोडका (शिराळी)हायब्रीडक्विंटल3250028002700
सुरणहायब्रीडक्विंटल3300033003250
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल3400045004250
तोंडलीहायब्रीडक्विंटल3400050004500
मटारहायब्रीडक्विंटल3210002300022000
वांगीहायब्रीडक्विंटल3500060005500
मिरची (हिरवी)हायब्रीडक्विंटल3700080007500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1128
जिल्हा: धुळे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/10/2022
बाजरीक्विंटल13183819401915
गहूक्विंटल156205624112347
ज्वारीदादरक्विंटल62245624662466
मका—-क्विंटल1131113111311
मकापिवळीक्विंटल1025153217861650
मूगक्विंटल4590059005900
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1261
जिल्हा: नंदुरबार
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/10/2022
गहूक्विंटल9225146612325
मकालोकलक्विंटल1200020002000
हरभराक्विंटल2355141003551
एकुण आवक (क्विंटलमधील)12
जिल्हा: नांदेड
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/10/2022
मूगहिरवाक्विंटल12665076007075
उडीदकाळाक्विंटल9600074007000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)21
जिल्हा: नागपूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/10/2022
गहूक्विंटल154220023002250
गहूलोकलक्विंटल100228123942366
गहूशरबतीक्विंटल123260029002825
तांदूळलुचाईक्विंटल6240026002550
तांदूळपरमलक्विंटल4270030002925
हरभरालोकलक्विंटल105406343614189
तूरक्विंटल5630064006350
तूरलोकलक्विंटल3700170017001
तूरलालक्विंटल20700072017150
भुईमुग शेंग (सुकी)लोकलक्विंटल28390149004713
सोयाबिनलोकलक्विंटल1774430047804660
सोयाबिनपिवळाक्विंटल31385045714050
अननसलोकलक्विंटल155100050004000
चिकुलोकलक्विंटल60150030002625
डाळींबलोकलक्विंटल6152000120009750
द्राक्षनाशिकक्विंटल4300040003750
केळीभुसावळीक्विंटल97450550525
मोसंबीनं. १क्विंटल2500280032003100
मोसंबीनं. २क्विंटल500200024002300
मोसंबीनं. ३क्विंटल304120016001500
फणसलोकलक्विंटल300350040003875
सफरचंदलोकलक्विंटल50400060005500
सफरचंदहायब्रीडक्विंटल63110001300012500
सफरचंदसिमला -नं. १क्विंटल100500070006500
संत्रीलोकलक्विंटल1385100027002275
आलेलोकलक्विंटल844260035003150
आलेहायब्रीडक्विंटल5200024002200
बटाटालोकलक्विंटल10240028002600
बीटलोकलक्विंटल40250030002875
भेडीलोकलक्विंटल129200028002483
भेडीहायब्रीडक्विंटल15157520001755
दुधी भोपळालोकलक्विंटल340100012001150
चवळी (शेंगा)क्विंटल100400045004350
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल11265032502950
चवळी (शेंगा)हायब्रीडक्विंटल14302540003515
चवळी (पाला)लोकलक्विंटल45200022002150
ढेमसेलोकलक्विंटल13375052504750
फ्लॉवरलोकलक्विंटल383313339333617
गाजरलोकलक्विंटल200300035003350
गवारलोकलक्विंटल120300040003750
गवारहायब्रीडक्विंटल8403550004505
काकडीलोकलक्विंटल281175025002175
काकडीहायब्रीडक्विंटल15105515001325
कांदाउन्हाळीक्विंटल7200024002200
कारलीलोकलक्विंटल70300040003750
कारलीहायब्रीडक्विंटल8306540003545
कोबीलोकलक्विंटल922203325672308
कोहळाक्विंटल14100014001200
कोहळालोकलक्विंटल340150017001650
कोहळाहायब्रीडक्विंटल14205025002330
कोथिंबिरलोकलक्विंटल3217500105009125
कोथिंबिरहायब्रीडक्विंटल16115001500013500
लसूणहायब्रीडक्विंटल4400050004500
ढोवळी मिरचीनं. १क्विंटल2400050004500
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल130400045004350
मुळालोकलक्विंटल40250030002875
पालकलोकलक्विंटल135225027002538
पालकहायब्रीडक्विंटल10303540003525
टोमॅटोलोकलक्विंटल1004210027502463
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल70303337503423
टोमॅटोवैशालीक्विंटल680150017001650
तोंडलीलोकलक्विंटल160150017001650
वाल भाजीलोकलक्विंटल127450052504925
वांगीलोकलक्विंटल22200027002350
वांगीहायब्रीडक्विंटल17204525002325
लसूणलोकलक्विंटल5050035002875
मेथीक्विंटल608000100009500
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल478366745004125
मिरची (हिरवी)हायब्रीडक्विंटल13505560005535
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल629110001800016250
एकुण आवक (क्विंटलमधील)16402
जिल्हा: नाशिक
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/10/2022
बाजरीक्विंटल30165119001875
बाजरीहिरवीक्विंटल20174025051905
गहूक्विंटल10237923792379
गहू२१८९क्विंटल1219021902190
मकानं. १क्विंटल95141122522001
मकापिवळीक्विंटल100153522401640
हरभरालोकलक्विंटल1390542554255
मूगहिरवाक्विंटल10600572706900
सोयाबिनक्विंटल15475147514751
चिकुलोकलक्विंटल5150035002200
डाळींबक्विंटल201250130005750
डाळींबमृदुलाक्विंटल5650080005000
केळीभुसावळीक्विंटल21070014001000
लिंबूहायब्रीडक्विंटल26125027502250
मोसंबीक्विंटल20100026002200
पपईक्विंटल2450016001200
सफरचंदडिलीशियस -नं. १क्विंटल301500080005500
संत्रीक्विंटल16120025002100
सिताफळलोकलक्विंटल8120035002200
शहाळेक्विंटल190300040003500
भेडीहायब्रीडक्विंटल46176034402560
दुधी भोपळाहायब्रीडक्विंटल1160100023351500
फ्लॉवरहायब्रीडक्विंटल37472035702650
गवारहायब्रीडक्विंटल19250055004500
काकडीहायब्रीडक्विंटल16925001050700
कांदालालक्विंटल3212121212121
कांदाउन्हाळीक्विंटल5113055018261393
कारलीहायब्रीडक्विंटल35883525002085
कोबीहायब्रीडक्विंटल437108527502000
ढोवळी मिरचीहायब्रीडक्विंटल2416250125009000
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल417150026651875
वांगीहायब्रीडक्विंटल1566000100008000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)57191
जिल्हा: परभणी
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/10/2022
बाजरीलोकलक्विंटल7185124002300
गहूलोकलक्विंटल28212622762226
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल2220023002200
ज्वारीपांढरीक्विंटल4180024002200
तूरलालक्विंटल2700071007000
सोयाबिनपिवळाक्विंटल514425049504600
एकुण आवक (क्विंटलमधील)557
जिल्हा: पालघर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/10/2022
तांदूळक्विंटल250430043004300
एकुण आवक (क्विंटलमधील)250
जिल्हा: पुणे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/10/2022
बाजरीहिरवीक्विंटल5185118511851
बाजरीमहिकोक्विंटल337290032003050
गहू२१८९क्विंटल45182523512300
गहूशरबतीक्विंटल355450050004750
ज्वारीमालदांडीक्विंटल658420049004550
ज्वारीपांढरीक्विंटल53140026001460
मकालालक्विंटल2265027502700
नाचणी/ नागलीलोकलक्विंटल1370039003800
तांदूळबसमतीक्विंटल377200108009000
तांदूळमसुराक्विंटल335260028002700
तांदूळकोलमक्विंटल587440072005800
हरभराक्विंटल33540058005600
हरभरालालक्विंटल2440044004400
मसूरक्विंटल34700075007250
मूगहिरवाक्विंटल34770082007950
राजगिरालोकलनग750677
उडीदक्विंटल2820090008600
वाटाणाक्विंटल34550060005750
शेंगदाणेघुंगरुक्विंटल429101001110010600
गुळनं. १क्विंटल272337535153445
गुळनं. २क्विंटल198327533513313
अंबाडी भाजीलोकलनग900687
बटाटाक्विंटल2000160025002000
भेडीक्विंटल106100020001500
भेडीलोकलक्विंटल2300040003500
दुधी भोपळाक्विंटल83200030002500
दुधी भोपळालोकलक्विंटल1300030003000
चवळी (शेंगा)क्विंटल26400060004500
चवळी (पाला)लोकलनग1150677
फ्लॉवरक्विंटल156250035003000
फ्लॉवरलोकलक्विंटल17240032002800
गाजरक्विंटल50300040003500
गवारक्विंटल64400060005000
गवारलोकलक्विंटल2400060005000
घेवडालोकलक्विंटल3500060005500
घोसाळी (भाजी)लोकलक्विंटल4300040003500
काकडीक्विंटल1126001200900
काकडीलोकलक्विंटल5100015001250
कांदाक्विंटल300100016001300
कांदालोकलक्विंटल5130013001300
करडई (भाजी)लोकलनग750788
कारलीक्विंटल78300040003500
कोबी—-क्विंटल158150025002000
कोबीलोकलक्विंटल10200030002500
कोथिंबिरनग20540150030002250
मका (कणीस)लोकलक्विंटल2150015001500
मेथी भाजीनग10530100020001500
ढोवळी मिरचीक्विंटल118400060005000
पालकनग2400100015001250
पालकलोकलनग350899
शेपूनग3250100015001250
शेपूलोकलनग1500798
शेवगाक्विंटल16400060005000
दोडका (शिराळी)क्विंटल64400050004500
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल1400040004000
टोमॅटोक्विंटल196250035003000
टोमॅटोलोकलक्विंटल4250025002500
वालवडक्विंटल27600080007000
वांगीक्विंटल66500060005500
वांगीलोकलक्विंटल1500050005000
फरशीक्विंटल36500070006000
धनेक्विंटल2120001700014500
मिरची (हिरवी)क्विंटल180700090008000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)7348
जिल्हा: बीड
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/10/2022
बाजरीहायब्रीडक्विंटल3170026912258
गहूहायब्रीडक्विंटल3232423252324
ज्वारीमालदांडीक्विंटल25180027402373
मूगहिरवाक्विंटल20615169016544
तूरपांढराक्विंटल4550067506749
उडीदहायब्रीडक्विंटल33420168005698
सोयाबिनपिवळाक्विंटल96450049004725
मोहरीलालक्विंटल2587158715871
एकुण आवक (क्विंटलमधील)186
जिल्हा: बुलढाणा
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/10/2022
गहूलोकलक्विंटल36200023502175
ज्वारीशाळूक्विंटल4180021001950
हरभराचाफाक्विंटल14371140003855
मूगहिरवाक्विंटल6510074006250
तूरलालक्विंटल4580068516325
उडीदकाळाक्विंटल36450170005750
सोयाबिनपिवळाक्विंटल170417548014488
एकुण आवक (क्विंटलमधील)270
जिल्हा: मंबई
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/10/2022
बडिशेपलोकलक्विंटल17140001800016000
नारळलोकलक्विंटल1540120019001550
तीललोकलक्विंटल63130001600014500
गुळलोकलक्विंटल192450050004750
साखरलोकलक्विंटल771346236623562
चिकुक्विंटल110400050004500
डाळींबक्विंटल35880001300010500
कलिंगडक्विंटल635150025002000
लिंबूलोकलक्विंटल214300065004800
मोसंबीक्विंटल2150250050003750
पपईक्विंटल1390120025001850
पेरुक्विंटल226250060004250
सफरचंदक्विंटल336660001400010000
सिताफळक्विंटल511600080007000
खरबुजक्विंटल107240026002500
आलेलोकलक्विंटल583300054004200
आवळालोकलक्विंटल67340050004200
भेडीनं. १क्विंटल1893260038003200
भोपळालोकलक्विंटल690160030002300
दुधी भोपळालोकलक्विंटल458200036002800
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल10340064004900
फरस बीलोकलक्विंटल60400060005000
फ्लॉवरलोकलक्विंटल1940200032002600
गाजरलोकलक्विंटल1498300040003500
गवारलोकलक्विंटल261350070005300
कढिपत्तालोकलक्विंटल132400044004200
काकडीनं. १क्विंटल764200025002300
कांदा पातलोकलक्विंटल335100020001500
कारलीलोकलक्विंटल75300040003500
केळी (कच्ची)लोकलक्विंटल75300040003500
कोबीलोकलक्विंटल1129160022001900
कोहळालोकलक्विंटल50350040003600
कोथिंबिरलोकलक्विंटल947150030002250
मका (कणीस)क्विंटल54180024002100
मेथी भाजीलोकलक्विंटल188150025002000
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल804300050004000
मुळालोकलक्विंटल8250035003000
पालकलोकलक्विंटल587120016001400
पुदिनालोकलक्विंटल165600900750
शेपूलोकलक्विंटल34120020001600
शेवगालोकलक्विंटल310450075006000
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल223300040003500
सुरणलोकलक्विंटल620160024002000
टोमॅटोनं. १क्विंटल1804200024002200
मटारलोकलक्विंटल54140001800016000
वालवडलोकलक्विंटल42400070005500
वांगीलोकलक्विंटल438280036003200
भुईमुग शेंग (ओली)क्विंटल50400080006000
चिंचलोकलक्विंटल508000100009000
धनेलोकलक्विंटल100120001800015000
हळद/ हळकुंडलोकलक्विंटल10800090008500
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल2150440070005700
एकुण आवक (क्विंटलमधील)30308
जिल्हा: यवतमाळ
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/10/2022
हरभरालोकलक्विंटल4390040003950
तूरलालक्विंटल54639073506870
सोयाबिनपिवळाक्विंटल37420046754437
एकुण आवक (क्विंटलमधील)95
जिल्हा: रायगड
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/10/2022
तांदूळनं. २क्विंटल58220048003500
तांदूळकोलमक्विंटल20200025002200
भेडीनं. १क्विंटल34280030002900
फ्लॉवरनं. १क्विंटल320300034003200
गवारनं. १क्विंटल21420046004400
घेवडानं. १क्विंटल24550060005750
पडवळनं. १क्विंटल90360040003800
एकुण आवक (क्विंटलमधील)567
जिल्हा: लातूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/10/2022
हरभरालालक्विंटल316384050004350
मूगहिरवाक्विंटल629530174746809
तूरक्विंटल65750079007700
तूरलालक्विंटल428610075007000
उडीदकाळाक्विंटल1800530072966400
सोयाबिनक्विंटल1160500051605080
सोयाबिनपिवळाक्विंटल4681435151865000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)9079
जिल्हा: वर्धा
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/10/2022
गहूलोकलक्विंटल3223022752250
हरभरालोकलक्विंटल1353535353535
सोयाबिनपिवळाक्विंटल45455146714600
एकुण आवक (क्विंटलमधील)49
जिल्हा: वाशिम
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/10/2022
हरभराचाफाक्विंटल5390041004000
तूरलालक्विंटल60695071007000
सोयाबिनपिवळाक्विंटल150455051004800
एकुण आवक (क्विंटलमधील)215
जिल्हा: सांगली
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/10/2022
आलेलोकलक्विंटल3350040003700
दुधी भोपळानं. १क्विंटल4100015001300
फ्लॉवरलोकलक्विंटल3400050004490
काकडीलोकलक्विंटल6100015001250
कारलीलोकलक्विंटल3250030002700
कोबीनं. २क्विंटल5100015001300
ढोवळी मिरचीनं. १क्विंटल5450050004750
टोमॅटोनं. १क्विंटल7300040003500
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल3300040003500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)39
जिल्हा: सातारा
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/10/2022
आलेलोकलक्विंटल18250030002875
भेडीलोकलक्विंटल12250030003000
दुधी भोपळालोकलक्विंटल17150018501725
फ्लॉवरलोकलक्विंटल12200025002500
गवारलोकलक्विंटल6400050005000
घेवडालोकलक्विंटल3400050005000
काकडीनं. २क्विंटल9100012001100
काकडीलोकलक्विंटल1550010001000
कांदालोकलक्विंटल1670016001100
कांदालालक्विंटल25045016001350
कांदाउन्हाळीक्विंटल10250016601300
कांदाहालवाक्विंटल99120014001400
कारलीलोकलक्विंटल9250030003000
कोबीलोकलक्विंटल30110015501450
ढोवळी मिरचीहायब्रीडक्विंटल12300040004000
पावटा (भाजी)हायब्रीडक्विंटल6700075007500
शेवगाहायब्रीडक्विंटल6700080008000
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल15200025002500
टोमॅटोलोकलक्विंटल60200037002900
टोमॅटोवैशालीक्विंटल60200025002500
मटारलोकलक्विंटल3100001500015000
वांगीलोकलक्विंटल54350042504000
मिरची (हिरवी)नं. २क्विंटल12600070006500
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल18400050005000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)844
जिल्हा: सोलापूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/10/2022
गहूशरबतीक्विंटल1104229032952755
ज्वारीमालदांडीक्विंटल4260026902600
तांदूळमसुराक्विंटल1021300563353785
मूगहिरवाक्विंटल123575064006075
उडीदकाळाक्विंटल1265590576256765
उडीदमोगलाईक्विंटल103480070705651
सोयाबिनलोकलक्विंटल577420550654750
गुळपिवळाक्विंटल119332533253325
बोरलोकलक्विंटल5100020001800
डाळींबलोकलक्विंटल5291000200003800
डाळींबभगवाक्विंटल3202500120005500
लिंबूलोकलक्विंटल12100040002000
मोसंबीलोकलक्विंटल16150030002000
पपईलोकलक्विंटल3300500400
पेरुलोकलक्विंटल4150040002500
सफरचंदलोकलक्विंटल181300085006000
सिताफळलोकलक्विंटल14180055003000
अंबाडी भाजीलोकलनग1337300300300
बटाटालोकलक्विंटल119570022001800
भेडीक्विंटल1740028002000
भेडीलोकलक्विंटल1950015001000
चाकवतलोकलनग186300500300
फ्लॉवरलोकलनग16406401760960
काकडीक्विंटल3330044001500
काकडीलोकलक्विंटल12150030002000
कांदालालक्विंटल751410025001100
कांदा पातलोकलनग2110600600600
कारलीक्विंटल6140033001900
कारलीलोकलक्विंटल750025001500
कोबीलोकलक्विंटल980014001000
कोथिंबिरनग17554117
कोथिंबिरलोकलनग71135001300800
मेथी भाजीलोकलनग12978001000800
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल1770015001000
पालकलोकलनग2311200400300
राजगिरालोकलनग1376200300200
शेपूलोकलनग3398200400300
दोडका (शिराळी)क्विंटल11130047002500
टोमॅटोक्विंटल6430026001600
वांगीक्विंटल25100066003300
वांगीलोकलक्विंटल2270030002000
लसूणलोकलक्विंटल2090026002000
मिरची (हिरवी)क्विंटल7300040003700
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल43200032002500
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल3155001550015500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)14424
जिल्हा: हिंगोली
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/10/2022
हरभराक्विंटल10380041653982
मूगहिरवाक्विंटल1600060006000
उडीदकाळाक्विंटल5550060055752
सोयाबिनलोकलक्विंटल180469950014699
एकुण आवक (क्विंटलमधील)196

श्रोत :- msamb.com

इतर माहिती :-पोखरा योजनासंबंधी शासन निर्णय जारी, 200 कोटींचे अतिरिक्त अनुदान मिळणार !

बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव 

शेतीविषयी माहिती व्हाट्सअँपवर मिळवण्यासाठी खाली दिलेला फॉर्म भरा व आपल्या ग्रुप मध्ये शामिल व्हा..

नवीन माहिती
Scroll to Top