कृषी महाराष्ट्र

सातारा बाजारभाव

सातारा बाजारभाव

सातारा बाजारभाव

दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/05/2024
आलेक्विंटल25750090008000
बटाटाक्विंटल13230026002400
भेडीक्विंटल23300040003500
दुधी भोपळाक्विंटल3150025002000
फ्लॉवरक्विंटल22200030002500
काकडीक्विंटल36100015001250
कांदाक्विंटल374150020001750
कारलीक्विंटल2200030002500
कोबी—-क्विंटल40100015001250
ढोवळी मिरचीक्विंटल35300040003500
पावटा (भाजी)क्विंटल1700080007500
टोमॅटोक्विंटल128600800700
मटारक्विंटल248000100009000
वांगीक्विंटल23200030002500
लसूणक्विंटल36400090006500
मिरची (हिरवी)क्विंटल41300040003500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)826
15/05/2024
आलेक्विंटल2650085007500
आलेलोकलक्विंटल2490001125010250
बटाटाक्विंटल226230026002450
बटाटालोकलक्विंटल15250029002700
भेडीक्विंटल14300035003250
भेडीलोकलक्विंटल9250030003000
दुधी भोपळाक्विंटल2100020001500
दुधी भोपळालोकलक्विंटल9120016001600
फ्लॉवरक्विंटल16200030002500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल33200023502225
गाजरक्विंटल4200025002250
गवारक्विंटल12300040003500
गवारलोकलक्विंटल46275031503075
घेवडालोकलक्विंटल15500055005500
काकडीक्विंटल21100015001250
काकडीनं. २क्विंटल9150020001800
काकडीलोकलक्विंटल78150020002000
कांदाक्विंटल273150020001750
कांदालोकलक्विंटल15100020001500
कांदाहालवाक्विंटल15020020002000
कारलीक्विंटल1200030002500
कारलीलोकलक्विंटल6400045004500
कोबी—-क्विंटल14100015001250
कोबीलोकलक्विंटल36100013001250
ढोवळी मिरचीक्विंटल13400050004500
ढोवळी मिरचीहायब्रीडक्विंटल42400045004500
पावटा (भाजी)क्विंटल1700080007500
पावटा (भाजी)हायब्रीडक्विंटल9800090009000
शेवगाक्विंटल11300040003500
शेवगाहायब्रीडक्विंटल9300035003500
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल21200025002500
टोमॅटोक्विंटल666001000800
टोमॅटोलोकलक्विंटल8050013001000
टोमॅटोवैशालीक्विंटल105100012001200
मटारक्विंटल138000100009000
मटारलोकलक्विंटल690001000010000
वांगीक्विंटल8300040003500
वांगीलोकलक्विंटल130200027502500
मिरची (हिरवी)क्विंटल28300040003500
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल27400050005000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1599
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/05/2024
आलेक्विंटल3250030002750
आलेलोकलक्विंटल18700095009500
भेडीलोकलक्विंटल9300045004500
दुधी भोपळालोकलक्विंटल12100018001800
फ्लॉवरलोकलक्विंटल21150020002000
गवारलोकलक्विंटल15350040004000
कारलीलोकलक्विंटल6300036003600
कोबीलोकलक्विंटल30100015001500
कोथिंबिरनग9000161817
पावटा (भाजी)हायब्रीडक्विंटल15700085008500
शेवगाहायब्रीडक्विंटल12260030003000
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल18200030003000
टोमॅटोक्विंटल9200030002500
टोमॅटोवैशालीक्विंटल15680012001200
मटारलोकलक्विंटल12500080008000
वांगीलोकलक्विंटल10580015001500
मिरची (हिरवी)क्विंटल3300040003500
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल75350050005000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)519
13/05/2024
आलेक्विंटल8450057505125
आलेलोकलक्विंटल15800090009000
बटाटाक्विंटल165230026002400
बटाटालोकलक्विंटल25250028002650
भेडीक्विंटल25250035003000
भेडीलोकलक्विंटल9300040004000
दुधी भोपळाक्विंटल1100020001500
दुधी भोपळालोकलक्विंटल18175025002400
फ्लॉवरक्विंटल33200030002500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल21150018001800
गाजरक्विंटल8200030002500
गवारक्विंटल20300040003500
गवारलोकलक्विंटल31350042504000
घेवडालोकलक्विंटल3300040004000
काकडीक्विंटल29100015001250
काकडीनं. २क्विंटल9150020001750
काकडीलोकलक्विंटल120150020002000
कांदाक्विंटल310150020001750
कांदालोकलक्विंटल400100022001700
कांदाउन्हाळीक्विंटल150080017501100
कांदाहालवाक्विंटल75150022002200
कारलीक्विंटल4200030002500
कारलीलोकलक्विंटल6300035003500
कोबी—-क्विंटल26100015001250
कोबीलोकलक्विंटल34110014501400
कोथिंबिरनग10500152017
ढोवळी मिरचीक्विंटल12300040003500
ढोवळी मिरचीहायब्रीडक्विंटल48400050005000
पावटा (भाजी)हायब्रीडक्विंटल18700080008000
शेवगाक्विंटल9200035002700
शेवगाहायब्रीडक्विंटल12250030003000
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल21200030003000
टोमॅटोक्विंटल73140017501575
टोमॅटोलोकलक्विंटल80100015001250
टोमॅटोवैशालीक्विंटल174100012001200
मटारक्विंटल58000100009000
मटारलोकलक्विंटल9500070007000
वांगीक्विंटल25200030002500
वांगीलोकलक्विंटल136150022502000
मिरची (हिरवी)क्विंटल46350045004000
मिरची (हिरवी)नं. २क्विंटल12600080007000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल60400050005000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3635
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/04/2024
आलेक्विंटल15475060005375
आलेलोकलक्विंटल15800095009500
बटाटाक्विंटल321180024002100
भेडीक्विंटल3250030002750
भेडीलोकलक्विंटल9250030003000
दुधी भोपळालोकलक्विंटल15100015001400
फ्लॉवरक्विंटल35100015001250
फ्लॉवरलोकलक्विंटल36100013501300
गवारलोकलक्विंटल6300050005000
घेवडालोकलक्विंटल9350040004000
काकडीनं. २क्विंटल8120015001350
कांदाक्विंटल329100016001300
कांदालोकलक्विंटल45070013001100
कांदाहालवाक्विंटल15050013001300
कारलीक्विंटल35200030002500
कारलीलोकलक्विंटल12300035003500
कोबी—-क्विंटल15100015001250
कोबीलोकलक्विंटल39110015001425
कोथिंबिरनग13500121413
ढोवळी मिरचीक्विंटल14300040003500
ढोवळी मिरचीहायब्रीडक्विंटल48400045004500
पडवळलोकलक्विंटल3150020002000
पावटा (भाजी)हायब्रीडक्विंटल9600070007000
शेवगाहायब्रीडक्विंटल9150030003000
दोडका (शिराळी)नं. ३क्विंटल6350045004000
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल21200025002500
टोमॅटोक्विंटल64100013501175
टोमॅटोलोकलक्विंटल80100017001400
टोमॅटोवैशालीक्विंटल30100012001200
मटारलोकलक्विंटल6800085008500
वांगीक्विंटल13175025002125
वांगीलोकलक्विंटल48100014501300
मिरची (हिरवी)क्विंटल23325042503750
मिरची (हिरवी)नं. २क्विंटल10500080006500
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल18450050005000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1904
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/04/2024
आलेक्विंटल4150020001750
आलेलोकलक्विंटल67000100008500
भेडीलोकलक्विंटल8300040003500
दुधी भोपळालोकलक्विंटल6100015001250
फ्लॉवरलोकलक्विंटल12100012001100
कारलीक्विंटल9150025002000
कोबीलोकलक्विंटल12120015001350
कोथिंबिरनग3900465
टोमॅटोलोकलक्विंटल805001200800
टोमॅटोवैशालीक्विंटल13450850700
वांगीक्विंटल21140018001600
वांगीलोकलक्विंटल1450025001200
मिरची (हिरवी)क्विंटल12150020001750
मिरची (हिरवी)नं. २क्विंटल10600080007000
मिरची (हिरवी)ज्वालाक्विंटल9500060005550
एकुण आवक (क्विंटलमधील)216
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
08/04/2024
आलेक्विंटल8700090008000
आलेलोकलक्विंटल15600080008000
बटाटाक्विंटल120180024002100
बटाटालोकलक्विंटल20220028002500
भेडीक्विंटल17300035003250
भेडीलोकलक्विंटल14300042503850
दुधी भोपळाक्विंटल3100015001250
दुधी भोपळालोकलक्विंटल12100012001200
फ्लॉवरक्विंटल42100020001500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल3990011501075
गाजरक्विंटल12200025002250
गवारक्विंटल6400050004500
गवारलोकलक्विंटल12400060005250
घेवडालोकलक्विंटल6250030003000
काकडीक्विंटल37100015001250
काकडीनं. २क्विंटल8120016001400
काकडीलोकलक्विंटल99100018001800
कांदाक्विंटल114100016001300
कांदाहालवाक्विंटल7550017001700
कारलीक्विंटल4200030002500
कारलीलोकलक्विंटल6250030003000
कोबी—-क्विंटल11100020001500
कोबीलोकलक्विंटल45100012001150
ढोवळी मिरचीक्विंटल15300045003700
ढोवळी मिरचीहायब्रीडक्विंटल48400050005000
पडवळलोकलक्विंटल3200025002500
पावटा (भाजी)क्विंटल1600070006500
पावटा (भाजी)हायब्रीडक्विंटल6300040004000
शेवगाक्विंटल5100015001250
शेवगाहायब्रीडक्विंटल12100015001500
दोडका (शिराळी)नं. ३क्विंटल4300040003500
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल18250030003000
टोमॅटोक्विंटल688001000900
टोमॅटोलोकलक्विंटल805001000750
टोमॅटोवैशालीक्विंटल10580010001000
मटारक्विंटल26500060005500
मटारलोकलक्विंटल6400045004500
वांगीक्विंटल6200025002250
वांगीलोकलक्विंटल44125017501625
लसूणक्विंटल48400090006500
मिरची (हिरवी)क्विंटल22300040003500
मिरची (हिरवी)नं. २क्विंटल10500080006500
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल27500060006000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1279
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/04/2024
हरभराक्विंटल18540054255413
बैललोकलनग34150007000040000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)18
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
03/04/2024
आलेक्विंटल18475062505500
आलेलोकलक्विंटल27700080008000
बटाटाक्विंटल513180027002300
भेडीक्विंटल20225032502750
भेडीलोकलक्विंटल12250035003250
दुधी भोपळाक्विंटल5100015001250
दुधी भोपळालोकलक्विंटल9150018001800
फ्लॉवरक्विंटल26100025001750
फ्लॉवरलोकलक्विंटल21150018001800
गाजरक्विंटल12150025002000
गवारक्विंटल3400050004500
गवारलोकलक्विंटल10375047504500
घेवडालोकलक्विंटल6200030003000
काकडीक्विंटल21100015001250
काकडीनं. २क्विंटल6120017001400
कांदाक्विंटल272100015001250
कांदालोकलक्विंटल1870015001100
कांदाहालवाक्विंटल99100017001700
कारलीक्विंटल2200030002500
कारलीलोकलक्विंटल12200040004000
कोबी—-क्विंटल17100015001250
कोबीनं. २क्विंटल15100013001150
कोबीलोकलक्विंटल24100012001200
कोथिंबिरनग12000101412
ढोवळी मिरचीक्विंटल4400050004500
ढोवळी मिरचीहायब्रीडक्विंटल6200030003000
पावटा (भाजी)क्विंटल2500060005500
पावटा (भाजी)हायब्रीडक्विंटल9300035003500
शेवगाक्विंटल108001000900
शेवगाहायब्रीडक्विंटल9100015001500
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल21200025002500
टोमॅटोक्विंटल56600800700
टोमॅटोलोकलक्विंटल80500800650
टोमॅटोवैशालीक्विंटल6980012001200
मटारक्विंटल20500060005500
मटारलोकलक्विंटल9200030003000
वांगीक्विंटल26125020001625
वांगीलोकलक्विंटल44150020001875
मिरची (हिरवी)क्विंटल32300045003750
मिरची (हिरवी)नं. २क्विंटल8500090007000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल36400045004500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1609
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
02/04/2024
गहूलोकलक्विंटल114220028002600
आलेक्विंटल17475062505500
आलेलोकलक्विंटल1550001000010000
बटाटाक्विंटल130200027002350
भेडीक्विंटल27225030002625
भेडीलोकलक्विंटल9200027002700
दुधी भोपळाक्विंटल9100020001500
दुधी भोपळालोकलक्विंटल12100012001200
फ्लॉवरक्विंटल35100020001500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल2780012001200
गाजरक्विंटल13100020001500
गवारक्विंटल34400050004500
गवारलोकलक्विंटल6300038003800
घेवडालोकलक्विंटल6250035003500
काकडीक्विंटल32100015001250
काकडीलोकलक्विंटल78100015001500
कांदाक्विंटल260100015001250
कांदाहालवाक्विंटल15050012001200
कारलीक्विंटल8200030002500
कारलीलोकलक्विंटल12250030003000
कोबी—-क्विंटल27100015001250
कोबीलोकलक्विंटल27100015001500
कोथिंबिरनग10500101412
ढोवळी मिरचीहायब्रीडक्विंटल87350040004000
पडवळलोकलक्विंटल3200025002500
पावटा (भाजी)क्विंटल1600070006500
पावटा (भाजी)हायब्रीडक्विंटल15550060006000
शेवगाक्विंटल348001000900
शेवगाहायब्रीडक्विंटल12100012001200
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल21100020002000
टोमॅटोक्विंटल78105015001275
टोमॅटोवैशालीक्विंटल8750010001000
मटारक्विंटल35500060005500
मटारलोकलक्विंटल9600062006200
वांगीक्विंटल24100020001500
वांगीलोकलक्विंटल10580013001300
मिरची (हिरवी)क्विंटल34350045004000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल18500060006000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1611
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
01/04/2024
आलेक्विंटल24425057505000
आलेलोकलक्विंटल30800095009000
बटाटाक्विंटल48180027002300
भेडीक्विंटल36170024002050
भेडीलोकलक्विंटल12300037503500
दुधी भोपळाक्विंटल9100015001250
दुधी भोपळालोकलक्विंटल15100015001375
फ्लॉवरक्विंटल24100020001500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल33115015001450
गाजरक्विंटल5200025002250
गवारक्विंटल15400060005000
गवारलोकलक्विंटल6200040004000
घेवडालोकलक्विंटल6300035003500
काकडीक्विंटल388001000900
काकडीनं. २क्विंटल8150020001750
काकडीलोकलक्विंटल51100012001200
कांदाक्विंटल300100015001250
कांदाहालवाक्विंटल15050013001300
कारलीक्विंटल20175027502250
कारलीलोकलक्विंटल15350042504000
कोबी—-क्विंटल19100015001250
कोबीलोकलक्विंटल39110015001425
कोथिंबिरनग3000465
ढोवळी मिरचीक्विंटल8400050004500
ढोवळी मिरचीहायब्रीडक्विंटल36400045004500
पावटा (भाजी)हायब्रीडक्विंटल9600065006500
शेवगाक्विंटल58001000900
शेवगाहायब्रीडक्विंटल18100015001500
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल18150020002000
टोमॅटोक्विंटल456001000800
टोमॅटोलोकलक्विंटल805001200800
टोमॅटोवैशालीक्विंटल69700800800
मटारक्विंटल20500060005500
मटारलोकलक्विंटल9600065006500
वांगीक्विंटल44150023001900
वांगीलोकलक्विंटल68150020001875
बैललोकलनग28150005000035000
लसूणक्विंटल24300090006000
मिरची (हिरवी)क्विंटल27400050004500
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल39600065006500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1422
31/03/2024
आलेक्विंटल21700090008000
आलेलोकलक्विंटल27750090008500
बटाटाक्विंटल188150022001850
भेडीलोकलक्विंटल12150020002000
दुधी भोपळालोकलक्विंटल18110015001425
फ्लॉवरक्विंटल33100020001500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल37125017501625
गवारलोकलक्विंटल9800090009000
घेवडालोकलक्विंटल6400045004500
काकडीनं. २क्विंटल6150020001750
काकडीलोकलक्विंटल12100012001200
कांदाक्विंटल26170015001100
कांदालोकलक्विंटल1270015001100
कांदाहालवाक्विंटल19850018001800
कारलीक्विंटल10300040003500
कारलीलोकलक्विंटल12300035003500
कोबी—-क्विंटल28100015001250
कोबीलोकलक्विंटल37110014501400
ढोवळी मिरचीहायब्रीडक्विंटल87400050005000
पावटा (भाजी)हायब्रीडक्विंटल6500060006000
शेवगाहायब्रीडक्विंटल1250010001000
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल15200025002500
टोमॅटोक्विंटल73600800700
टोमॅटोलोकलक्विंटल805001000800
टोमॅटोवैशालीक्विंटल1814831056825
मटारलोकलक्विंटल24500055005500
वांगीक्विंटल24100030002000
वांगीलोकलक्विंटल125140025421937
बैललोकलनग50250007000045000
लसूणक्विंटल20300090006000
मिरची (हिरवी)क्विंटल25400060005000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल36400050005000
मिरची (हिरवी)ज्वालाक्विंटल15300080005680
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1650
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/03/2024
गहू२१८९क्विंटल50230025002400
ज्वारीमालदांडीक्विंटल200380040003900
हरभराचाफाक्विंटल100540056005500
आलेक्विंटल3250035003000
आलेलोकलक्विंटल65750090008500
बटाटालोकलक्विंटल15180025002150
भेडीक्विंटल3250035003000
भेडीलोकलक्विंटल15300035003350
दुधी भोपळालोकलक्विंटल18100013501200
फ्लॉवरलोकलक्विंटल31110015001450
गवारलोकलक्विंटल6400050005000
घेवडालोकलक्विंटल9300035003500
काकडीलोकलक्विंटल78100012001200
कांदाहालवाक्विंटल9950018001800
कारलीलोकलक्विंटल9200025002500
कोबीलोकलक्विंटल34110013001250
कोथिंबिरनग12000101412
ढोवळी मिरचीहायब्रीडक्विंटल60400045004500
पावटा (भाजी)हायब्रीडक्विंटल9300035003500
शेवगाहायब्रीडक्विंटल9100015001500
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल21100020002000
टोमॅटोलोकलक्विंटल70400700600
टोमॅटोवैशालीक्विंटल13880012001200
मटारलोकलक्विंटल9300040004000
वांगीलोकलक्विंटल98150022502125
मिरची (हिरवी)क्विंटल3300040003500
मिरची (हिरवी)नं. २क्विंटल10600090008000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल48400045004500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1210
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/03/2024
आलेक्विंटल3250035003000
आलेलोकलक्विंटल87000100008500
बटाटालोकलक्विंटल15180025002200
भेडीक्विंटल3250035003000
दुधी भोपळालोकलक्विंटल6150020001750
फ्लॉवरलोकलक्विंटल12150018001650
काकडीनं. २क्विंटल8150018001650
कांदालोकलक्विंटल2070015001100
कोबीलोकलक्विंटल12120014001300
कोथिंबिरनग12000101412
टोमॅटोक्विंटल9150020001750
टोमॅटोलोकलक्विंटल80500800650
मिरची (हिरवी)क्विंटल3300040003500
मिरची (हिरवी)नं. २क्विंटल10600090007500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)189
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/03/2024
आलेक्विंटल6700090008000
आलेलोकलक्विंटल88000100009000
बटाटाक्विंटल100150022001800
दुधी भोपळालोकलक्विंटल6150018001650
फ्लॉवरक्विंटल41100020001500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल12150018001650
गाजरक्विंटल21200030002500
गवारक्विंटल32300040003500
काकडीक्विंटल548001000900
काकडीनं. २क्विंटल8150018001700
कांदाक्विंटल365100015001250
कांदालोकलक्विंटल1560015001100
कारलीक्विंटल17300040003500
कारलीलोकलक्विंटल6400050004500
कोबी—-क्विंटल37100015001250
कोबीनं. २क्विंटल12120014001300
ढोवळी मिरचीक्विंटल15400050004500
पावटा (भाजी)क्विंटल3500060005500
शेवगाक्विंटल36100020001500
टोमॅटोक्विंटल81500600550
टोमॅटोलोकलक्विंटल80500800650
मटारक्विंटल17500060005500
वांगीक्विंटल34100020001500
वांगीलोकलक्विंटल8200025002250
लसूणक्विंटल24400090006500
मिरची (हिरवी)क्विंटल33400060005000
मिरची (हिरवी)नं. २क्विंटल10600080007000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1081
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
27/03/2024
आलेक्विंटल9475062505500
आलेलोकलक्विंटल29800095009000
बटाटाक्विंटल119150022001800
बटाटालोकलक्विंटल20180024002100
भेडीक्विंटल27275035003125
भेडीलोकलक्विंटल137300040003750
दुधी भोपळाक्विंटल5100015001250
दुधी भोपळालोकलक्विंटल18125020001875
फ्लॉवरक्विंटल34100020001500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल36120016001500
गाजरक्विंटल5200025002250
गाजरलोकलक्विंटल57100015001500
गवारक्विंटल16400060005000
गवारलोकलक्विंटल6400045004500
घेवडालोकलक्विंटल6350040004000
काकडीक्विंटल26100015001250
काकडीलोकलक्विंटल18100012001200
कांदाक्विंटल285100015001250
कांदालोकलक्विंटल1870015001100
कांदाहालवाक्विंटल150100015001500
कारलीक्विंटल5200030002500
कारलीलोकलक्विंटल12350040004000
कोबी—-क्विंटल18100015001250
कोबीलोकलक्विंटल30100018001800
कोथिंबिरनग1200091110
ढोवळी मिरचीक्विंटल16500060005500
ढोवळी मिरचीहायब्रीडक्विंटल24400045004500
पडवळलोकलक्विंटल3200025002500
पावटा (भाजी)क्विंटल3500060005500
पावटा (भाजी)हायब्रीडक्विंटल15500065006500
शेवगाक्विंटल20100020001500
शेवगाहायब्रीडक्विंटल12100014001400
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल18150020002000
टोमॅटोक्विंटल61130019001600
टोमॅटोलोकलक्विंटल80500800750
टोमॅटोवैशालीक्विंटल5180012001200
मटारक्विंटल40500060005500
मटारलोकलक्विंटल6500055005500
वांगीक्विंटल24100020001500
वांगीलोकलक्विंटल38200025002375
मिरची (हिरवी)क्विंटल29350050004250
मिरची (हिरवी)नं. २क्विंटल8700090008000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल39700080008000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1573
26/03/2024
आलेक्विंटल8475062505500
आलेलोकलक्विंटल27850095009500
बटाटाक्विंटल113150022001800
भेडीक्विंटल27300040003500
भेडीलोकलक्विंटल19375047504500
दुधी भोपळाक्विंटल6150020001750
दुधी भोपळालोकलक्विंटल9150020002000
फ्लॉवरक्विंटल54100020001500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल33125016501575
गाजरक्विंटल22200030002500
गवारक्विंटल11500060005500
गवारलोकलक्विंटल6400050005000
घेवडालोकलक्विंटल6300040004000
काकडीक्विंटल31100015001250
काकडीनं. २क्विंटल8150020001750
काकडीलोकलक्विंटल60100015001500
कांदाक्विंटल176100015001250
कांदाहायब्रीडक्विंटल408350016251200
कांदाहालवाक्विंटल9950015001500
कारलीक्विंटल8300040003500
कारलीलोकलक्विंटल15350045004250
कोबी—-क्विंटल29100015001250
कोबीलोकलक्विंटल39135016001550
ढोवळी मिरचीक्विंटल15500060005500
ढोवळी मिरचीहायब्रीडक्विंटल30400050005000
पावटा (भाजी)क्विंटल2500060005500
पावटा (भाजी)हायब्रीडक्विंटल9600070007000
शेवगाक्विंटल28200030002500
शेवगाहायब्रीडक्विंटल9100015001500
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल21100020002000
टोमॅटोक्विंटल61600800700
टोमॅटोलोकलक्विंटल805001300900
टोमॅटोवैशालीक्विंटल105100012001200
मटारक्विंटल41500060005500
मटारलोकलक्विंटल15500060006000
वांगीक्विंटल39200040003000
वांगीलोकलक्विंटल14225027502625
हळद/ हळकुंडलोकलक्विंटल300140001990017500
लसूणक्विंटल24400080006000
मिरची (हिरवी)क्विंटल27600070006500
मिरची (हिरवी)नं. २क्विंटल8700090008000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल39700085008500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)5756
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/03/2024
गहू२१८९क्विंटल50230025002400
ज्वारीमालदांडीक्विंटल300380040003900
हरभराचाफाक्विंटल100560058005700
आलेक्विंटल3250035003000
आलेलोकलक्विंटल9900095009500
बटाटालोकलक्विंटल20180024002100
भेडीक्विंटल3250035003000
भेडीलोकलक्विंटल26375045004250
दुधी भोपळालोकलक्विंटल15125017501650
फ्लॉवरलोकलक्विंटल35140017501700
गवारलोकलक्विंटल10750082508000
घेवडालोकलक्विंटल6500055005500
काकडीलोकलक्विंटल60100015001500
कांदालोकलक्विंटल1570016001200
कांदाहालवाक्विंटल9930015001500
कारलीलोकलक्विंटल12300035003500
कोबीलोकलक्विंटल48110014001375
कोथिंबिरनग1050091110
ढोवळी मिरचीहायब्रीडक्विंटल30400045004500
पडवळलोकलक्विंटल3200025002500
पावटा (भाजी)हायब्रीडक्विंटल18400045004500
शेवगाहायब्रीडक्विंटल12200025002500
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल18250030003000
टोमॅटोक्विंटल9145016501550
टोमॅटोलोकलक्विंटल805001000800
टोमॅटोवैशालीक्विंटल87100012001200
मटारलोकलक्विंटल24400055005500
वांगीलोकलक्विंटल68275032503150
मिरची (हिरवी)क्विंटल3300040003500
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल33700080008000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1196
22/03/2024
हरभराक्विंटल10557556005580
आलेक्विंटल3300040003500
आलेलोकलक्विंटल8800090008500
भेडीक्विंटल3250035003000
भेडीलोकलक्विंटल6500060005500
दुधी भोपळालोकलक्विंटल6150020001750
फ्लॉवरलोकलक्विंटल12150022001800
गवारलोकलक्विंटल4500070006000
कांदालोकलक्विंटल12130015001400
कोथिंबिरनग1200091110
टोमॅटोक्विंटल12150020001750
टोमॅटोलोकलक्विंटल805001100800
टोमॅटोवैशालीक्विंटल1430014001150
वांगीलोकलक्विंटल21150022502025
हळद/ हळकुंडलोकलक्विंटल950160002050018000
मिरची (हिरवी)क्विंटल3300040003500
मिरची (हिरवी)नं. २क्विंटल8400065005500
मिरची (हिरवी)ज्वालाक्विंटल11500065005750
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1163
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
21/03/2024
आलेक्विंटल15700080007500
भेडीक्विंटल27300050004000
फ्लॉवरक्विंटल40100020001500
गवारक्विंटल28400060005000
काकडीक्विंटल34100020001500
कांदाक्विंटल252100015001250
कारलीक्विंटल10300040003500
कोबी—-क्विंटल29100020001500
ढोवळी मिरचीक्विंटल13400050004500
शेवगाक्विंटल44200030002500
टोमॅटोक्विंटल1156001000800
मटारक्विंटल40500060005500
वांगीक्विंटल33200030002500
लसूणक्विंटल324000100007000
मिरची (हिरवी)क्विंटल40400050004500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)752
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/03/2024
आलेक्विंटल19425057505000
आलेलोकलक्विंटल63700080008000
बटाटाक्विंटल362170022001900
बटाटालोकलक्विंटल15180023002000
भेडीक्विंटल18400050004500
भेडीलोकलक्विंटल9300035003500
दुधी भोपळाक्विंटल5100020001500
दुधी भोपळालोकलक्विंटल1880010001000
फ्लॉवरक्विंटल15100020001500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल39165022502050
गाजरक्विंटल15150020001750
गवारक्विंटल19500070006000
गवारलोकलक्विंटल13500060005750
घेवडालोकलक्विंटल6300040004000
काकडीक्विंटल5100015001250
काकडीनं. २क्विंटल8150018001600
काकडीलोकलक्विंटल54100015001500
कांदाक्विंटल349100015001250
कांदाहालवाक्विंटल198150016001600
कारलीक्विंटल3300040003500
कारलीलोकलक्विंटल15300037503650
कोबी—-क्विंटल9100020001500
कोबीलोकलक्विंटल45110013501275
कोथिंबिरनग5200465
ढोवळी मिरचीक्विंटल11400050004500
ढोवळी मिरचीहायब्रीडक्विंटल48300040004000
पावटा (भाजी)क्विंटल2500060005500
पावटा (भाजी)हायब्रीडक्विंटल9400045004500
शेवगाक्विंटल17200030002500
शेवगाहायब्रीडक्विंटल12100020002000
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल21250030003000
टोमॅटोक्विंटल75105017501400
टोमॅटोलोकलक्विंटल805001200800
टोमॅटोवैशालीक्विंटल105100012001200
मटारक्विंटल40500055005250
मटारलोकलक्विंटल24300050005000
वांगीक्विंटल26110024001750
वांगीलोकलक्विंटल38250030002900
लसूणक्विंटल404000100007000
मिरची (हिरवी)क्विंटल20400060005000
मिरची (हिरवी)नं. २क्विंटल10500065005800
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल39500070007000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1919
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/03/2024
आलेक्विंटल7475057505250
बटाटाक्विंटल139170022001900
भेडीक्विंटल30275042503500
दुधी भोपळाक्विंटल5100020001500
फ्लॉवरक्विंटल29100020001500
गाजरक्विंटल39150020001750
गवारक्विंटल20500070006000
काकडीक्विंटल45100015001250
कांदाक्विंटल250100015001250
कारलीक्विंटल12300040003500
कोबी—-क्विंटल21100015001250
कोथिंबिरनग1200091110
ढोवळी मिरचीक्विंटल11400050004500
पावटा (भाजी)क्विंटल1500060005500
शेवगाक्विंटल18200025002250
टोमॅटोक्विंटल858001000900
मटारक्विंटल58400050004500
वांगीक्विंटल24172523252025
मिरची (हिरवी)क्विंटल38350045004000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)832
18/03/2024
आलेक्विंटल16475057505250
आलेलोकलक्विंटल71750090008500
बटाटाक्विंटल320170022001950
भेडीक्विंटल3250030002750
भेडीलोकलक्विंटल9300037503550
दुधी भोपळालोकलक्विंटल24100015001500
फ्लॉवरक्विंटल19100020001500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल34125017501650
गवारलोकलक्विंटल13550080007500
घेवडालोकलक्विंटल6300035003500
काकडीनं. २क्विंटल8150020001750
काकडीलोकलक्विंटल12100015001500
कांदाक्विंटल14670015001100
कांदालोकलक्विंटल50070016001200
कांदाहालवाक्विंटल9950018001800
कारलीक्विंटल2300040003500
कारलीलोकलक्विंटल9300035003500
कोबी—-क्विंटल25100015001250
कोबीनं. २क्विंटल15150016001550
कोबीलोकलक्विंटल30100015001500
कोथिंबिरनग135008109
ढोवळी मिरचीहायब्रीडक्विंटल48400050005000
पडवळलोकलक्विंटल3200030003000
पावटा (भाजी)हायब्रीडक्विंटल6500060006000
शेवगाहायब्रीडक्विंटल12100020002000
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल15250030003000
टोमॅटोक्विंटल568001000900
टोमॅटोलोकलक्विंटल8050015001100
टोमॅटोवैशालीक्विंटल87100012001200
मटारलोकलक्विंटल15500060006000
वांगीक्विंटल19167522751975
वांगीलोकलक्विंटल90100025002500
मिरची (हिरवी)क्विंटल3250045003500
मिरची (हिरवी)नं. २क्विंटल10500080006700
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल30650070007000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1835
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/03/2024
गहू२१८९क्विंटल50230025002400
ज्वारीमालदांडीक्विंटल200360038003700
मकालालक्विंटल25220024002300
हरभराचाफाक्विंटल50570059005800
आलेलोकलक्विंटल6600090008000
बटाटालोकलक्विंटल20180023002000
भेडीलोकलक्विंटल8200035002700
फ्लॉवरलोकलक्विंटल15130015001400
काकडीनं. २क्विंटल6150020001750
कांदालोकलक्विंटल1580016001200
कोबीलोकलक्विंटल15140016001500
वांगीलोकलक्विंटल8250035003000
मिरची (हिरवी)नं. २क्विंटल10400065005500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)428
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/03/2024
आलेलोकलक्विंटल8700080007500
बटाटालोकलक्विंटल15180023002000
भेडीक्विंटल12150020001750
दुधी भोपळालोकलक्विंटल6150020001750
कांदालोकलक्विंटल1580017001400
कोबी—-क्विंटल158001000900
कोबीलोकलक्विंटल12150016001550
कोथिंबिरनग5250576
टोमॅटोलोकलक्विंटल8050015001000
वांगीलोकलक्विंटल10250030002750
मिरची (हिरवी)क्विंटल9600080007000
मिरची (हिरवी)नं. २क्विंटल10500080006500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)192
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/03/2024
आलेक्विंटल17700080007500
बटाटाक्विंटल155170022001850
बटाटालोकलक्विंटल15180023002050
भेडीक्विंटल26400050004500
दुधी भोपळाक्विंटल9100015001250
दुधी भोपळालोकलक्विंटल6150020001750
फ्लॉवरक्विंटल54100020001500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल12120015001350
गाजरक्विंटल22100020001500
गवारक्विंटल20500060005500
काकडीक्विंटल49100015001250
काकडीनं. २क्विंटल8150020001750
कांदाक्विंटल407100017001350
कांदालोकलक्विंटल1580016001200
कारलीक्विंटल11300040003500
कारलीलोकलक्विंटल6450055005100
कोबी—-क्विंटल28100015001250
ढोवळी मिरचीक्विंटल13400050004500
पावटा (भाजी)क्विंटल2400050004500
शेवगाक्विंटल17200030002500
दोडका (शिराळी)नं. ३क्विंटल3450055004900
टोमॅटोक्विंटल93100015001250
टोमॅटोलोकलक्विंटल7050015001000
मटारक्विंटल39400050004500
वांगीक्विंटल26100020001500
वांगीलोकलक्विंटल8200030002500
लसूणक्विंटल404000100007000
मिरची (हिरवी)क्विंटल42400060005000
मिरची (हिरवी)नं. २क्विंटल8600080007000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1221
13/03/2024
आलेक्विंटल3250035003000
बटाटालोकलक्विंटल20180023002050
भेडीक्विंटल3250035003000
फ्लॉवरक्विंटल30100020001500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल15100012001100
काकडीनं. २क्विंटल8150020001750
कांदाक्विंटल204100017001350
कारलीक्विंटल4300040003500
कोबी—-क्विंटल13100015001250
कोथिंबिरनग12000101211
टोमॅटोक्विंटल51117513501250
टोमॅटोलोकलक्विंटल8050017001200
टोमॅटोवैशालीक्विंटल1650015001000
वांगीक्विंटल8200030002500
वांगीलोकलक्विंटल22125025001958
मिरची (हिरवी)क्विंटल3300040003500
मिरची (हिरवी)नं. २क्विंटल8700085007800
मिरची (हिरवी)ज्वालाक्विंटल9500070005700
एकुण आवक (क्विंटलमधील)497
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/03/2024
गुळकराडीक्विंटल231350042003800
आलेलोकलक्विंटल12700080008000
भेडीलोकलक्विंटल6250030003000
दुधी भोपळालोकलक्विंटल15125017501625
फ्लॉवरलोकलक्विंटल21100018001800
गवारलोकलक्विंटल9400050005000
घेवडालोकलक्विंटल9300035003500
काकडीनं. २क्विंटल8150020001750
काकडीलोकलक्विंटल63100015001500
कांदालोकलक्विंटल1580016001300
कांदाहालवाक्विंटल99150018001800
कारलीलोकलक्विंटल12300035003500
कोबीलोकलक्विंटल36120015501500
ढोवळी मिरचीहायब्रीडक्विंटल30250035003500
पावटा (भाजी)हायब्रीडक्विंटल9400045004500
शेवगाहायब्रीडक्विंटल15250030003000
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल15250030003000
टोमॅटोलोकलक्विंटल8050017001000
टोमॅटोवैशालीक्विंटल3380012001200
मटारलोकलक्विंटल39500055005500
वांगीलोकलक्विंटल68150022502050
मिरची (हिरवी)नं. २क्विंटल8500070006000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल3500065006500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)836
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
10/03/2024
आलेक्विंटल15700085007500
बटाटाक्विंटल126130022001750
बटाटालोकलक्विंटल15160022002000
भेडीक्विंटल23400050004500
भेडीलोकलक्विंटल4500055005300
दुधी भोपळाक्विंटल6100015001250
फ्लॉवरक्विंटल62100020001500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल14130018001500
गाजरक्विंटल27150020001750
गवारक्विंटल22500070006000
काकडीक्विंटल34100015001250
कांदाक्विंटल441120016001400
कांदालोकलक्विंटल1580014001200
कारलीक्विंटल9400050004500
कोबी—-क्विंटल38100020001500
ढोवळी मिरचीक्विंटल9300040003500
पावटा (भाजी)क्विंटल3300040003500
शेवगाक्विंटल30200030002500
टोमॅटोक्विंटल91100015001250
टोमॅटोलोकलक्विंटल705001300800
मटारक्विंटल76400050004500
वांगीक्विंटल32100020001500
वांगीलोकलक्विंटल7200025002200
लसूणक्विंटल325000100007500
मिरची (हिरवी)क्विंटल44400050004500
मिरची (हिरवी)नं. २क्विंटल10500065005800
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1255
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/03/2024
आलेक्विंटल7700085007700
बटाटाक्विंटल113130022001750
बटाटालोकलक्विंटल15150022001800
भेडीक्विंटल25300040003500
दुधी भोपळाक्विंटल78001000900
फ्लॉवरक्विंटल52100020001500
गाजरक्विंटल18150020001750
गवारक्विंटल6500070006000
गवारलोकलक्विंटल4700080007500
काकडीक्विंटल30100012001100
कांदाक्विंटल374100016001300
कांदालोकलक्विंटल1570016001200
कारलीक्विंटल3300040003500
कोबी—-क्विंटल25100015001250
कोबीनं. २क्विंटल12150017001650
कोबीलोकलक्विंटल12150018001650
ढोवळी मिरचीक्विंटल9300040003500
पावटा (भाजी)क्विंटल6300040003500
शेवगाक्विंटल9100020001500
टोमॅटोक्विंटल1038001000900
टोमॅटोलोकलक्विंटल850012001100
मटारक्विंटल33400050004500
वांगीक्विंटल29100020001500
वांगीलोकलक्विंटल8200025002250
लसूणक्विंटल404000100007000
मिरची (हिरवी)क्विंटल35400050004500
मिरची (हिरवी)नं. २क्विंटल8500065005800
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1006
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/03/2024
गुळकराडीक्विंटल999350063004000
आलेक्विंटल13550072006300
बटाटाक्विंटल25160020001800
भेडीक्विंटल12400050004500
भेडीलोकलक्विंटल6400050004500
दुधी भोपळाक्विंटल3100015001250
दुधी भोपळालोकलक्विंटल4150020001750
फ्लॉवरक्विंटल43100020001500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल1580012001000
गाजरक्विंटल10100020001500
गवारक्विंटल15500070006000
काकडीक्विंटल22100015001250
कांदाक्विंटल312100018001400
कारलीक्विंटल1400050004500
कोबी—-क्विंटल3100015001250
कोबीलोकलक्विंटल8150018001650
ढोवळी मिरचीक्विंटल8300040003500
पावटा (भाजी)क्विंटल4300040003500
टोमॅटोक्विंटल628001000900
टोमॅटोलोकलक्विंटल805001200800
मटारक्विंटल27400050004500
वांगीक्विंटल28100015001250
वांगीलोकलक्विंटल8200025002250
लसूणक्विंटल253000100006500
मिरची (हिरवी)क्विंटल23400050004500
मिरची (हिरवी)नं. २क्विंटल10500065005750
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1766

रा बाजारभाव सातारा बाजारभाव सातारा बाजारभाव सातारा बाजारभाव सातारा बाजारभाव सातारा बाजारभाव सातारा बाजारभाव सातारा बाजारभाव सातारा बाजारभाव

श्रोत :- msamb.com

शेतीविषयी माहिती व्हाट्सअँपवर मिळवण्यासाठी खाली दिलेला फॉर्म भरा व आपल्या ग्रुप मध्ये शामिल व्हा..

नवीन माहिती
Scroll to Top