कृषी महाराष्ट्र

वाशी मार्केट आजचे बाजार भाव

हिंगोली बाजारभाव

हिंगोली बाजारभाव

हिंगोली बाजारभाव   दर प्रती युनिट (रु.) शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर 16/05/2024 हरभरा — क्विंटल 415 5600 6100 5850 हरभरा लाल क्विंटल 84 5650 5950 5800 तूर लाल क्विंटल 66 10800 11500 11150 सोयाबिन लोकल क्विंटल 800 4105 4500 4302 सोयाबिन पिवळा क्विंटल 73 4260 4350 4305 […]

हिंगोली बाजारभाव Read More »

बीड बाजारभाव

बीड बाजारभाव

बीड बाजारभाव   दर प्रती युनिट (रु.). शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर 16/05/2024 बाजरी हायब्रीड क्विंटल 192 1988 2660 2350 गहू लोकल क्विंटल 88 2150 3400 2750 गहू हायब्रीड क्विंटल 23 2390 2600 2486 गहू पिवळा क्विंटल 30 2161 3443 3000 ज्वारी मालदांडी क्विंटल 124 1501 3201 2444

बीड बाजारभाव Read More »

धाराशिव बाजारभाव

धाराशिव

धाराशिव बाजारभाव धाराशिव बाजारभाव दर प्रती युनिट (रु.) शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर 16/05/2024 गहू लोकल क्विंटल 2 5750 5750 5750 ज्वारी मालदांडी क्विंटल 1 2100 2100 2100 ज्वारी पांढरी क्विंटल 116 2450 3352 2976 हरभरा काट्या क्विंटल 40 5800 6000 5950 हरभरा लाल क्विंटल 125 5300 6395

धाराशिव बाजारभाव Read More »

भंडारा बाजारभाव

भंडारा बाजारभाव

भंडारा बाजारभाव   दर प्रती युनिट (रु.) शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर 16/05/2024 भात – धान जयश्रीराम क्विंटल 24 3050 3050 3050 गहू २१८९ क्विंटल 6 2140 2350 2260 तांदूळ नं. १ क्विंटल 3 5000 5100 5080 हरभरा काट्या क्विंटल 4 5400 5500 5460 तूर लाल क्विंटल 2

भंडारा बाजारभाव Read More »

नंदुरबार बाजारभाव

नंदुरबार बाजारभाव

नंदुरबार बाजारभाव   दर प्रती युनिट (रु.) शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर 15/05/2024 बाजरी — क्विंटल 361 2129 2261 2188 बाजरी लोकल क्विंटल 11 2000 2226 2171 गहू — क्विंटल 82 2263 2811 2605 ज्वारी — क्विंटल 667 2111 2249 2178 ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 38 1911 2120 2000

नंदुरबार बाजारभाव Read More »

छ. संभाजीनगर बाजारभाव

छ. संभाजीनगर बाजारभाव

छ. संभाजीनगर बाजारभाव छ. संभाजीनगर बाजारभाव दर प्रती युनिट (रु.) शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर 16/05/2024 भुईमुग शेंग (सुकी) — क्विंटल 35 4000 5200 4600 आंबा — क्विंटल 530 4200 6500 5350 अंजीर — क्विंटल 4 1500 2000 1750 चिकु — क्विंटल 11 1000 2200 1600 लिंबू —

छ. संभाजीनगर बाजारभाव Read More »

लातूर बाजारभाव

लातूर बाजारभाव

लातूर बाजारभाव   दर प्रती युनिट (रु.). शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर 16/05/2024 गहू लोकल क्विंटल 6 2700 2751 2726 गहू २१८९ क्विंटल 1 3300 3300 3300 ज्वारी रब्बी क्विंटल 35 2800 3300 3000 ज्वारी पिवळी क्विंटल 59 1400 2900 2261 ज्वारी पांढरी क्विंटल 17 1800 3300 2550

लातूर बाजारभाव Read More »

पुणे बाजारभाव

पुणे बाजारभाव

पुणे बाजारभाव   दर प्रती युनिट (रु.) शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर 16/05/2024 बाजरी हिरवी क्विंटल 2 2500 2500 2500 बाजरी महिको क्विंटल 414 2850 2950 2900 गहू २१८९ क्विंटल 65 2200 3100 2700 गहू शरबती क्विंटल 405 4200 6000 5100 ज्वारी मालदांडी क्विंटल 695 4300 5400 4850

पुणे बाजारभाव Read More »

मुंबई बाजारभाव

मुंबई बाजारभाव

मुंबई बाजारभाव   दर प्रती युनिट (रु.) शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर 16/05/2024 साबुदाणा लोकल क्विंटल 250 5500 8000 7000 गहू लोकल क्विंटल 6154 2600 6500 4550 ज्वारी लोकल क्विंटल 687 2500 5600 4200 मका लोकल क्विंटल 15 2500 5600 3500 तांदूळ लोकल क्विंटल 15420 2900 7500 5200

मुंबई बाजारभाव Read More »

धुळे बाजारभाव

धुळे बाजारभाव

धुळे बाजारभाव   दर प्रती युनिट (रु.) शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर 16/05/2024 बाजरी — क्विंटल 109 2051 2415 2278 बाजरी हायब्रीड क्विंटल 106 1975 2299 2150 बाजरी ८२०३ क्विंटल 6 2203 2500 2500 गहू — क्विंटल 85 2000 2850 2707 गहू लोकल क्विंटल 86 2343 3285 3080

धुळे बाजारभाव Read More »

नांदेड बाजारभाव

नांदेड बाजारभाव

नांदेड बाजारभाव   दर प्रती युनिट (रु.) शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर 16/05/2024 ज्वारी लोकल क्विंटल 9 1900 2300 2100 एकुण आवक (क्विंटलमधील) 9 15/05/2024 गहू लोकल क्विंटल 8 2800 3400 3200 ज्वारी लोकल क्विंटल 5 2000 2200 2150 ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 21 2000 2100 2000 ज्वारी पांढरी

नांदेड बाजारभाव Read More »

अहमदनगर बाजारभाव

अहमदनगर बाजारभाव

अहमदनगर बाजारभाव अहमदनगर बाजारभाव दर प्रती युनिट (रु.) शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर 16/05/2024 बाजरी — क्विंटल 2 2201 2201 2201 बाजरी हायब्रीड क्विंटल 19 2300 2400 2300 गहू — क्विंटल 13 2538 2823 2651 गहू लोकल क्विंटल 54 2000 2801 2435 गहू २१८९ क्विंटल 15 2500 2600

अहमदनगर बाजारभाव Read More »

Scroll to Top